Obchodní podmínky prodeje piva

Všeobecné obchodní podmínky

pro on-line objednávky a prodej piva

 

 1. SMLUVNÍ STRANY
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Únětický pivovar a.s., IČ: 24736708, se sídlem Rýznerova 19/5, PSČ 25262, Únětice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16494 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a další fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
  • Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.unetickypivovar.cz/prodej-piva/ (dále jen „webová stránka“).
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Zasláním objednávky v internetovém obchodě kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. VYMEZENÍ POJMŮ
  • Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.
  • Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.
  • Spotřebitelje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  • Podnikatelje ten, kdo nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání v souladu s § 420 Občanského zákoníku. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160 občanského zákoníku, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem. Dále se pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem nepoužijí ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (Díl 4 Občanského zákoníku), zejména potom ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku.
  • Kupní smlouva: veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Webová stránka prodávajícího obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webové stránce jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, a to v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího splnit objednávku.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

 1. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
  • Prodávající neposkytuje kupujícímu službu dopravy zboží; nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je kupující povinen si zboží vyzvednout v sídle prodávajícího na adrese Rýznerova 19/5, PSČ 252 62, Únětice v provozní době. Provozní doba je dostupná na webové stránce prodávajícího. Zboží je možné si vyzvednout nejdříve následující pracovní den po potvrzení objednávky, je-li objednávka přijata prodávajícím nejpozději do 10:00 hod. předchozího pracovního dne.
  • V případě, že je na základě dohody smluvena služba dopravy zboží, nese kupující dodatečné náklady spojené s dopravou zboží. Kupující bere na vědomí, že v případě nepřevzetí dopravovaného zboží bude zboží připraveno k vyzvednutí v sídle prodávajícího po dobu následujících dvou pracovních dnů. Nedojde-li k vyzvednutí zboží ani v této lhůtě, objednávka kupujícího bude stornována.
  • Kupující je povinen při převzetí zboží provést množstevní kontrolu a zběžnou kontrolu vzhledu dodaného zboží. V případě, že neodpovídá množství a druh zboží, nebo má zboží jinou vadu, je kupující povinen tyto vady oznámit prodávajícímu.
  • Právo reklamovat zboží co do množství, druhu a vzhledu zaniká okamžikem převzetí zboží kupujícím.
  • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Kupní cena zboží je vždy cena platná v okamžiku objednání zboží.
  • Cena zboží vychází z ceníku uvedeného na webové stránce prodávajícího.
  • Cenu za zboží může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti nebo platebními kartami VISA a Mastercard při převzetí zboží.
  • Kupní cena je splatná při převzetí zboží.
  • Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

 

 1. JAKOST A VADY ZBOŽÍ
  • Kupující tímto bere na vědomí, že pivo není ošetřeno prostředky zvyšujícími dobu jeho trvanlivosti. Kupující je povinen skladovat pivo v teplotě do 20°C a nepřekračovat maximální dobu trvanlivosti, která je uvedena na víčku každého sudu.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
  • Vady zboží je kupující povinen uplatnit u dodavatele písemně, přičemž je povinen uvést název a počet reklamovaných výrobků, popis vady, datum nákupu a číslo faktury. Současně je kupující povinen předat prodávajícímu vadné zboží (v případě reklamací v sudech musí být předán sud, ve kterém obsah sudu není nižší než 1/2).
  • Pokud je reklamace vad zboží oprávněná, dodá prodávající nové zboží za stejných podmínek jako zboží původní. Není-li tento způsob vyřízení reklamace možný, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu vadného zboží.

 

 1. OBALY
  • V případě, že zboží bude dodáváno v sudech, zavazuje se kupující při jeho převzetí složit vratnou zálohu ve výši 1.000,- Kč za jeden sud. Kupující se zavazuje vrátit prodávajícímu totožný sud, který obdržel při převzetí, a to do 14 dní od zapůjčení. Při vracení se kupující prokazuje dokladem o zaplacení zálohy (fakturou vystavenou prodávajícím). Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít sud od kupujícího a požadovat náhradu škody ve výši ceny sudu v případě vrácení jiného sudu.
  • V případě, že kupující sud ve výše uvedené lhůtě prodávajícímu nevrátí, je povinen mu zaplatit náhradu škody ve výši ceny sudu, tj. 2.000,- Kč. Zaplacená záloha se započítává oproti nároku prodávajícího na náhradu škody; zbývající část nároku na náhradu škody ve výši 1.000,- Kč je kupující povinen uhradit prodávajícímu do 3 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
  • Prodávající dále nabízí možnost zapůjčení naražeče a party pípy; při jejich převzetí se kupující zavazuje složit vratnou zálohu 2.000 Kč. Tyto komponenty je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 14 dní od zapůjčení. Při vracení se kupující prokazuje dokladem o zaplacení zálohy.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Prodávající jedná při zpracování osobních údajů vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Veškeré informace o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Únětický pivovar a.s. jsou přístupné na internetových stránkách www.unetickypivovar.cz/osobniudaje/.
  • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolení.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Jakékoliv změny či doplňky kupní smlouvy a obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Rýznerova 19, 252 62 Únětice, adresa elektronické pošty: objednavky@unetickypivovar.cz, telefon: 702 065 920.

 

V Úněticích dne 1.8.2019

Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich vyhotovení. V případě změny obchodních podmínek jsou platné a účinné obchodní podmínky ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy k objednanému zboží.

 

Bylo vám již 18 let? / Are you 18 years old? Vstup na tyto stránky je povolen pouze osobám starším 18 let. Access to this site is only permitted to persons over 18 years of age.